Gyvenimo sąlygos Švedijoje

 

 

 
Liekant šalyje ilgiau nei tris mėnesius, reikalingas leidimas gyventi (uppehallstillstand). Susisiekite su Migracijos tarnyba (Migrationsverket, www.migrationsverket.se ). Kreiptis reikia ne vėliau , kaip po 3 mėn. atvykus į šalį. Su savimi turėkite dokumentą, su kuriuo atvykote į Švediją (pasą arba asmens kortelę). Leidimui gyventi Švedijoje ilgiau nei 90 dienų reikalinga nurodyti priežastį (darbas, studijos, gydymasis ar pan.), todėl pateikite tai patvirtinančias pažymas (pv. darbdavio pažymą dėl įdarbinimo ar kontraktą, studijų, gydymo įstaigos pažymas). Leidimas gyventi paprastai išduodamas 1 metams su galimybe prasitęsti. Jeigu dirbate pagal kontraktą, leidimas gyventi bus išduotas laikotarpiui, reikalingam vykdyti darbą arbą arba užsakymą. Verslo savininkams  gyvenimo leidimas suteikiamas penkiems metams, vėliau jis turi būti pratęstas tam, kad galėtumėte tvarkyti verslą. Šiam gyvenimo leidimui gauti turite kreiptis į savo šalyje esančią Švedijos ambasadą arba į patvirtintą valdžios instituciją Švedijoje. Norėdami gauti leidimą gyventi, turėsite būti pasiruošę parodyti, kad jūs iš tikrųjų pradedate verslą Švedijoje. Tai gali būti verslo mokesčių kortelė (F – skattessedel)  arba įmonės registracijos pažymėjimą (registreringsbevis).
 
Jūsų šeimos nariams taip pat suteikiama teisė gauti leidimą gyventi. Šeimos nariai, kurie nėra ES/EEE šalių piliečiai, turi kreiptis dėl leidimo gyventi kortelės. Šeimos nariai, kuriems atvykimui į Švediją yra reikalinga viza, dėl leidimo gyventi kortelės turi kreiptis į Švedijos užsienio reikalų instituciją prieš atvykstant į šalį. Kad gautumėte leidimo gyventi pareiškimo formas, kreipkitės į savo šalyje esančią Švedijos ambasadą arba aplankykite Migrationsverket puslapį internete: www.migrationsverket.se .
 
Jeigu ketinate dirbti Švedijoje taip pat turite registruotis vietinėje mokesčių tarnyboje. Jums bus išduotas administracinis identifikacijos numeris. Daugiau informacijos rasite www.skatteverket.se , nuoroda „Folkbokföring“.
 
 
LEIDIMAS DIRBTI
Lietuvos Respublikos, kaip ir kitų ES šalių, Šveicarijos bei EEE piliečiai turi teisę gyventi ir dirbti Švedijoje be darbo leidimo ir turi tokias pat uždarbio ir darbo teises kaip ir Švedijos piliečiai.
 
 
DARBO SĄLYGOS
 
Pagal įstatymus eilinė darbo savaitė yra 40 valandų. Įstatymuose numatytos penkių savaičių  apmokamos atostogos. Apytiksliai 22% darbo jėgos, daugiausia moterys, dirba nepilną darbo dieną. 69% visų 16-64 metų amžiaus moterų turi gerai apmokamą darbą.
 
Darbo sutartis gali būti žodinė arba rašytinė. Jei tai valstybinė įstaiga, tuomet įdarbinimą privaloma įforminti raštu. Privačiose įmonėse ir firmose neretai sudaromas žodinis susitarimas, tačiau savo pačių saugumui prašykite iš darbdavio rašytinės sutarties. Darbo sutartį privalote gauti per 1 mėn. laiko nuo darbo pradžios.  Sutartyje turi būti nurodyta:
 
  • Darbdavio ir dirbančiojo vardas ir adresas, įdarbinimo pradinė data, darbo vietos pavadinimas.
  • Dirbančiojo pareigos.
  • Pareigų pobūdis (laikinas ar ilgalaikis kontraktas).
  • Įspėjimo apie atleidimą data arba kontrakto pabaigos data.
  • Alga ir algos mokėjimo tvarka.
  • Darbo valandos ir apmokėjimas, paliekant darbą.
  • Atitinkama kolektyvinė sutartis.
  • Darbo sąlygos dirbant užsienyje, jei darbas užsienyje tęsiasi ilgiau nei mėnesį.
Darbdavys privalo informuoti dirbantįjį per mėnesį apie bet kokius pakeitimus aukščiau nurodytose sąlygose. Bandomojo laikotarpio trukmė gali būti įtraukta į kontraktą ir šis bandomasis laikotarpis negali viršyti šešių mėnesių. Nėra ypatingų sąlygų, liečiančių laikiną įdarbinimą. Laikino įdarbinimo kontraktai yra sudaromi tokiomis pat juridinėmis sąlygomis kaip ir kiti įdarbinimo kontraktai ir laikinai dirbantys darbuotojai paprastai turi tas pačias teises ir pareigas kaip ir kiti dirbantieji.
 
Švedijoje nėra nustatyto fiksuoto minimalaus mėnesinio darbo užmokesčio, tačiau egzistuoja tam tikros minimalaus atlygio normos, priimamos sudarant kolektyvines sutartis tarp darbdavių ir darbuotojų profsąjungų, veikiančių tam tikruose ekonominiuose sektoriuose. Kolektyvinėmis darbo sutartimis nustatomi minimalūs darbuotojų mėnesiniai darbo užmokesčiai ir suderėtos darbo sąlygos,kurios yra taikomos darbuotojams, priklausantiems profsąjungoms. 2005 metais žemiausi vidutiniai mėnesio atlyginimai Švedijoje buvo nuo kavinių aptarnaujančio personalo 16.600 SEK (apie 6219LTL) iki viešbučių, ligoninių ir kt. registratorių 18 700 SEK (apie 7000 LTL). Vidutinis mėnesinis darbininko atlyginimas 2005 buvo apie 19 000 SEK (apie 7100 LTL). Moterų atlyginimai dažniausiai būna apie 2 tūkst. SEK mažesni nei vyrų tuose pačiuose ekonomikos sektoriuose. Pilnu etatu dirbančiojo minimalus mėnesinis atlyginimas Švedijoje yra apie 13 000 SEK (apie 4870 LTL). Plačiau apie atlyginimus Švedijoje žiūrėkite  
Švedijos Centrinio Statistikos biuro tinklapyje
http://www.scb.se/templates/Amnesomrade_2441.asp  
 
Kasmetinės atostogos
 
Visi dirbantieji turi teisę į mažiausiai 25 dienas pilnai apmokamų atostogų t.y. penkias atostogų savaites per metus. Dirbantieji gali turėti teisę į daugiau dienų apmokamas atostogas, priklausomai nuo kolektyvinės sutarties.
 
Atostogų trukmė: dirbantieji turi teisę į mažiausiai keturias savaites atostogų per birželio - rugpjūčio mėnesius, jeigu kolektyvinėje sutartyje nenumatyta kitaip.
 
Atostogų pervedimas: daugiau negu keturios mokamų atostogų savaitės gali būti išsaugotos iki penkių metų.
 
 
 
Dirbantys Švedijoje ilgiau kaip 6 mėn. privalo mokėti pajamų mokestį, į kurį įtraukiamos ir socialinio draudimo įmokos. Pajamų mokestį darbuotojai moka vietos savivaldybėms. Jo dydis svyruoja nuo 28 iki 38 proc. priklausomai nuo savivaldybės ir pajamų dydžio. Vidurkis – 31 proc. Darbuotojai, kurių pajamos viršija 328 600 SEK per metus, privalo mokėti papildomą valstybinį pajamų mokestį. 20 proc. valstybinio mokesčio tarifu  apmokestinamos pajamos, viršijančios 328 600 SEK  per metus; 25 proc, valstybinio mokesčio tarifu apmokestinamos pajamos, viršijančios 488 600 SEK per metus (2007). Jeigu dirbsite Švedijoje mažiau  kaip 6 mėn., mokėsite 25 proc. pajamų mokestį (SINK).
 
 
Socialinio draudimo įmokas moka darbdavys. Jos sudaro apie 33 proc. apskaičiuotojo darbo užmokesčio sumos. Kitą socialinės apsaugos dalį padengia valstybė iš mokestinių pajamų. Socialinis draudimas Švedijoje apmoka sveikatos priežiūros išlaidas, moka išmokas nelaimingų atsitikimų darbe atvejais, pašalpas bedarbiams bei teikia pagalbą jiems ieškant darbo, senatvės pensijas, paramą šeimoms, netekto darbingumo pašalpas. Kreipiantis dėl išmokų, vietiniame socialinio draudimo skyriuje (försäkringskassa) turėsite užpildyti atitinkama prašymo formą, kai kuriais atvejais reikės pateikti ir sveikatos patikrinimo pažymas.
 
 Draudimo nuo nedarbo išmokos Švedijoje yra finansuojamos iš papildomų Draudimo nuo Nedarbo Fondų, kurie veikia kartu su profesinėmis sąjungomis ir darbdavių organizacijomis. Dauguma Švedijos gyventojų priklauso profesinėms sąjungoms ir savanoriškai papildomai moka šiems fondams. Dirbantieji, kurie neturi tokio draudimo, gauna mažesnes pinigines išmokas iš valstybės. Norėdami tapti vieno iš Draudimo nuo Nedarbo Fondo nariu, turite dirbti mažiausiai 17 val. per savaitę ir 4 savaites 5 savaičių bėgyje. Daugiau informacijos apie Draudimo nuo Nedarbo Fondus rasiet www.iaf.se. Nedarbo draudimo išmoka yra mokama bedarbiams, užsiregistravusiems Švedijos valstybinėje užimtumo tarnyboje, aktyviai ieškantiems darbo ir pasirengusiems priimti darbo pasiūlymus. Išmoka mokama 300 dienų, ji pradedama mokėti tik 6 nedarbo dieną. Tam tikrais atvejais išmokos mokėjimas gali būti pratęstas dar 300 dienų.
 
 Ligos atveju pirmąsias dvi savaites nedarbingumo išmoką jums mokės darbdavys. Ji bus mokama tuomet, jeigu būsite išdirbęs mažiausiai 1 mėnesį laiko arba be pertraukos dirbęs 14 dienų. Išmoka sudaro 80 proc. prarastų pajamų, pirmoji nedarbinga diena neapmokama. Jeigu sirgsite daugiau nei 14 dienų, toliau jums bus mokama socialinio draudimo lėšomis finansuojama ligos pašalpa.  Gydytojo konsultacija paprastai kainuoja nuo 120 iki 130 SEK. Kai kuriose provincijose medicininės paslaugos vaikams yra nemokamos. Perkant vaistus yra taikomos atitinkamos nuolaidos. Papildomos nuolaidos bus  taikomos viršijus nustatytą maksimalią mokesčio už vaistus sumą. Odontologo paslaugos asmenims iki 19 metų yra nemokamos. Vyresniems pacientams reikės mokėti visą arba dalį nustatytos odontologo paslaugų kainos.
 
Daugiau informacijos apie socialinį draudimą Švedijoje rasite Švedijos socialinio draudimo agentūros interneto tinklapyj www.forsakringskassan.se  bei Švedijos sveikatos ir socialinių reikalų ministerijos tinklapyje www.regeneringen.se
 
Jei norite išsinuomoti būstą, skelbimų galite ieškoti internete:
Būsto nuomos skelbimų galite ieškoti ir spaudoje. Pavyzdžiui, didžiausio Švedijos laikraščio Dagens Nyheter spausdinto ir internetinio varianto būsto skelbimų skiltyje (internetinis variantas www.dagensnyheter.se, skyrelis Bostad). Būsto galite ieškotis ir didžiausiame pietų Švedijos dienraščio Sydsvenskan skyrelyje Bostad (internetinis variantas www.sydsvenskan.se/bostad). Daug skelbimų rasite vietiniuose ir regioniniuose laikraščiuose. Jei norite išsinuomoti būstą, patartina paskelbti skelbimą spaudoje arba kreiptis į nekilnojamo turto agentūras, kurių adresus rasite internetinio puslapio www.gulasidorna.se skyrelyje Bostadsföretag. Taip pat galite susisiekti su komunaline arba privačia namų kompanija. Ju adresus galite rasti telefonų knygos Bostadsforetag skiltyje.
Apsipirkti galima prekybos tinklų Willey’s ir Lidl centruose, Coop Forum, PrisExtra, SparLivs, DagLivs Mariahallen bei MatDags ir kitose parduotuvėse. Vienas brangesnių prekybos tinklų yra Ica. Tradiciškai, kaip ir kitose šalyse, Švedijos prekybos centruose būna įvairios akcijos, kurių metu, kai kuriuos produktus, galite nusipirkti pigiau. Šviežius vaisius ir daržoves pigiau galite nusipirkti turguje.
Įprastas parduotuvių darbo laikas: I - V 10.00 - 18.00, VI 10.00 - 14.00. Sekmadienis - ne darbo diena. Kai kurios parduotuvės dirba ilgiau, taip pat sekmadieniais.
 
Griežtai draudžiama Užsienos.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur
arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Užsienos.lt kaip šaltinį.